Hai con bò đang gặm cỏ

Hai con bò đi trên bãi cỏ!